ระบบค้นหาคำสั่ง

  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน)

เลขที่คำสั่ง
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
ผู้เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ
ไฟล์แนบ/สถานะ
1/2567 ว่าง1 04 มี.ค. 2567
1/2566 ว่าง 22 ก.ย. 2566
452/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 31 ต.ค. 2565 จองเดินทางนายธวัชชัย สืบเมือง รอลงนาม
451/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 29 ต.ค. 2565 อาจารย์ภัสราภรณ์ นันตากาศ / อาจารย์รินทร์ลภัส ศิรินพวัฒน์ 31 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2565 รอลงนาม
450/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 27 ต.ค. 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร นครินทร์ พริบไหว 27-29 ตุลาคม 2565 รอลงนาม
449/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 27 ต.ค. 2565 อาจารย์พุทธชาติ ยมกิจ 27-29 ตค 2565 รอลงนาม
448/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 23 ต.ค. 2565 นายเอกลักษณ์ ทองปัน 27-28 ตุลาคม 2565
446/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 20 ต.ค. 2565 อาจารย์ ดร ณัฏฐพร จักรวิเชียร 27 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน 2565
445/2565 แต่งตั้งอาจารย์นิเทศก์สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ 20 ต.ค. 2565 อาจารย์สัญฌา พันธุ์แพง /อาจารย์ ดร.จีรัง คำนวนตา / อาจารย์ภัทรมน พันธุ์แพง /อาจารย์กาญจน์พิชชา ถวิลไทย / อาจารย์พุทธชาติ ยมกิจ /อาจารย์อาทิตย์ ศรีจันทร์ดร / อาจารย์พริ้มไพร วงค์ชมภู /อาจารย์ปรภัทร คงศรี / อาจารย์รักคุณ ปัญญาวุธาไกร/อาจารย์ปัทมา รัตนกมลวรรณ / อาจารย์สุพจน์ คำมะนิด/ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.วีรวิชญ ปิยนนทศิลป์ / อาจารย์ บุปผา คำนวน /อาจารย์ สุธาวัลย์ สัจจสมบูรณ์ / อาจารย์ ธีว์วรา ไหวดี/อาจารย์สิริลักษณ์ กัลยา / อาจารย์ศุภกร ประทุมถิ่น /อาจารย์ทับทิม เป็งมล / อาจารย์วาสนา อังศุนิตย์ลาภา
444/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 20 ต.ค. 2565 รศ ดร ประพันธ์ ธรรมไชย / นายศราวุฒิ สมวะถา 23-24 ตค 2565
443/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 20 ต.ค. 2565 นายขวัญชัย ไชยวุฒิ 22-23 ตุลาคม 2565
441/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 20 ต.ค. 2565 นายธวัชชัย สุทธินิล 24-27 ตุลาคม 2565
439/2565 แต่งตั้งอาจารย์นิเทศ สาขาการประถมศึกษา 19 ต.ค. 2565 อาจารย์ภัสราภรณ์ นันตากาศ/อาจารย์รินทร์ลภัส ศิรินพวัฒน์/อาจารย์ ดร.คมศิลป์ ประสงค์สุข/อาจารย์ชลธิดา ณ ลำพูน/ อาจารย์อัจฉรีย์ ไกรกิจราษฎร์/อาจารย์อาทิตย์ ศรีจันทร์ดร/อาจารย์ปัทมา รัตนกมลวรรณ/ อาจารย์รักคุณ ปัญญาวุธาไกร/ อาจารย์กาญจน์พิชชา ถวิลไทย
438/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 19 ต.ค. 2565 นายธวัชชัย สุทธินิล 20-23 ตุลาคม 2565
437/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 15 ต.ค. 2565 นายธวัชชัย สุทธินิล 17-18 ตุลาคม 2565 รอลงนาม
435/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 10 ต.ค. 2565 นายธวัชชัย สุทธินิล 11-12 ตุลาคม 2565
433/2565 ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ 07 ต.ค. 2565 นายอนุพงค์ บัวเงิน / นายกิตติ เขียวทอง 9-13 ตุลาคม 2565
432/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน 07 ต.ค. 2565
431/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ 06 ต.ค. 2565 รอลงนาม
430/2565 แต่งตั้งอาจารย์นิเทศก์ สาขาบริหารการศึกษา 06 ต.ค. 2565 รอลงนาม

พบทั้งหมด 995 รายการ รวมทั้งหมด 50 หน้า : 1 [2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50] หน้าถัดไป>>